Zasady gry w warcaby
Międzynarodowe zasady gry w warcaby

(w oparciu o Kodeks Warcabowy Polskiego Towarzystwa Warcabowego)

1. Gra w warcaby toczy się pomiędzy dwoma osobami (przeciwnikami) nazywanymi warcabistami (warcabi stkami w wypadku kobiet), które wykonują ruchy bierkami (warcabami) na kwadratowej planszy zwanej warcabnicą.

2. Plansza kwadratowa (warcabnica) służąca do gry w warcaby jest podzielona na 100 (warcaby międzynarodowe) lub 64 (warcaby klasyczne) równych pól (kwadratów) na przemian jasnych i ciemnych.

3. Gra w warcaby odbywa się jedynie na ciemnych polach, nazywanych aktywnymi polami.

4. Warcabnica musi być ustawiona między graczami w ten sposób, że każde pierwsze lewe pole dla każdego z graczy jest polem ciemnym.

5. Do gry w warcaby używane są warcaby (kamienie) jasne i warcaby (kamienie) ciemne. W warcabach międzynarodowych każdy gracz dysponuje 20 kamieniami, zaś w warcabach klasycznych 12 kamieniami. Przed rozpoczęciem partii kamienie są rozk ładane na najbliższych, każdemu z graczy, rzędach (liniach) na ciemnych polach tak by dwa środkowe rzędy pozostały puste.

6. W czasie gry w warcaby rozróżniamy następujące warcaby :

 • warcaby zwykłe - kamienie 

 • warcaby uprzywilejo wane - damki. 

 • Kamienie i damki różnią się sposobem poruszania i bicia. Przesunięcie warcaby z jednego pola na inne nazywamy ruchem.

  7. Gracze wykonują kolejno po jednym ruchu, na przemian, własnymi warcabami. Pierwszy ruch wykonuje zawsze gr acz grający białymi warcabami. Wykonanie ruchu jest obowiązkowe - gracz nie może się z przypadajacego nań ruchu zrzec.

  8. Kamień może poruszać się po przekątnej tylko do przodu na wolne pole następnej linii.

  9. W sytuacji gdy kamień dostanie się na p ole przemiany (ostatnia przeciwległa linia w stosunku do linii wyjściowych tzw. podstawa przeciwnika), to staje się damką. W celu odróżnienia damki od kamienia na kamień ulegający przemianie nakłada się warcabę tego samego koloru - czyli koronę damki.

  10. Nowo utworzona damka może wykonać ruch w następnym posunięciu po wykonaniu ruchu przez przeciwnika.

  11. Damka porusza się po przekątnych (ciemnych polach) we wszystkich kierunkach (do przodu i do tyłu) na dowolne wolne pole.

  12. Jeżeli kamień zna jduje się w sąsiedztwie po przekątnej warcaby przeciwnika, za którą jest wolne pole, to może on przeskoczyć przez tę warcabę i zająć to wolne pole. Warcaba przeciwnika po wykonaniu ruchu jest usuwana z warcabnicy. Całość operacji nazywa się zbiciem. Zdję tą z warcabnicy warcabę uważa się za zbitą. Zbicie może być wykonane do przodu lub do tyłu.

  13. Jeżeli damka po przekątnej znajduje się bezpośrednio lub w dalszym sąsiedztwie warcaby przeciwnika, za którą jest jedno lub więcej wolnych pól, to może prze skoczyć przez tę warcabę i zająć dowolne wolne pole na tej przekątnej. Warcaba przeskoczona jest zdejmowana z warcabnicy. Całość operacji nazywana jest zbiciem przez damkę. Zbicie może być wykonane do przodu lub do tyłu.

  14. Zarówno kamień jak i damka mogą wykonywać w jednym ruchu zbić wielokrotnych o ile zachowane są warunki wymienione w pkt-ach 12 i 13, przy czym w czasie wielokrotnego bicia wolno przechodzić wielokrotnie przez to samo pole, ale nie przez tę samą warcabę przeciwnika, zaś przeskoki p rzez własne warcaby są niedozwolone. Zbite warcaby przeciwnika wolno usunąć z warcabnicy dopiero po zakończeniu bicia (zasada tureckiego bicia).

  15. Bicie jest obowiązkowe i ma pierwszeństwo przed wykonaniem innego ruchu (zasada przymusu bici a).

  16. W wypadku gdy istnieje wybór pomiędzy zbiciem różnych ilości warcab przeciwnika, to obowiązkowym jest bicie większej ilości warcab (zasada bicia większości). Przy czym damka nie ma przywileju pierszeństwa wykonania bici a przed biciem kamieniem.

  17. Jeżeli gracz ma dwie lub więcej możliwości bicia takiej samej ilości warcab przeciwnika, to może wybrać jedną z nich.

  18. Jeżeli kamień (zwykła warcaba) przechodzi w czasie bicia przez jedno (z czterech) pól przemiany (w podstawie przeciwnika) i kontynuuje bicie to nie ulega przemianie w damkę i nadal pozostaje kamieniem (zwykłą warcabą).

  19. Partia warcabowa może się zakończyć wygraną jednego z graczy lub remisem (wynik nierozstrzygniety).

  20. Gracza uznaje się za zwycięzcę w partii jeśli jego przeciwnik nie może wykonać ruchu z powodu: 

 • braku warcab (wszystkie zostały zbite),

 • braku możliwości wykonania ruchu ponieważ jego warcaby zostały zablokowane (nie ma wolnych pól do ruchu),

 • w po zostałych przypadkach partię uznaje się za zakończoną wynikiem remisowym.

  Zaczerpnięte ze strony www.warcaby.beep.pl